Regulamin

§1. Określenia i definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Dostawca usług, Divante: podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, tj. Divante Sp. z o.o., Kościuszki 14 50-038 Wrocław, NIP: 8951930748, KRS: 0000313348, REGON: 411562961, KRS wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 58 000 zł, opłacony w całości.

Serwis: serwis internetowy Kizzu.pl prowadzony przez Divante pod aktualnym adresem internetowym: http://kizzu.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.

Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu Kizzu.pl.

Oferta: informacja o ofercie dostarczana przez sprzedawcę lub dystrybutora danych towarów i/lub usług, publikowana w serwisie. Oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią ofert handlowych w świetle obowiązujących przepisów prawa handlowego.

Newsletter: usługa powiadomień e-mail o nowych ofertach oraz dostarczania materiałów marketingowych przez Divante i partnerów Divante. Użytkownik zapisujący się do newslettera akceptuje niniejszy regulamin.

Regulamin: „Regulamin serwisu Kizzu.pl” stanowiący regulamin w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Divante Sp. z o. o. na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią serwisu, obejmujący zasady prezentacji ofert pochodzących od sprzedawców lub dystrybutorów w ramach serwisu, a także publikowania komentarzy i opinii przez użytkowników.

§2. Specyfikacja usług serwisu

 1. Serwis prezentuje aktualne oferty pochodzące od sprzedawców lub dystrybutorów posiadających punkty sprzedaży w obiektach handlowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz informacje o tychże sprzedawcach, dystrybutorach, punktach i obiektach handlowych. Serwis umożliwia także pobieranie wybranych kuponów i gazetek promocyjnych oraz przechodzenie do stron internetowych sprzedawców, dystrybutorów, punktów i obiektów handlowych, a także komentowanie i ocenianie prezentowanych ofert. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania się na newsletter, służący do informowania o nowych ofertach, a także zawierający informacje marketingowe partnerów Divante.

 2. W ramach serwisu Kizzu.pl Divante świadczy na rzecz użytkowników następujące usługi:

  1. Prezentacja ofert w ramach serwisu.
   1. Divante prezentuje w ramach serwisu oferty pochodzące od sprzedawców lub dystrybutorów.

   2. Oferty mogą być komentowane przez użytkowników za pomocą wtyczki „Facebook comments”.

   3. Oferty mogą być oceniane i przesyłane innym użytkownikom za pomocą portali społecznościowych lub poczty e-mail.

   4. Każdy użytkownik serwisu, publikujący komentarze, oceniający oferty lub zapisujący się na newsletter, musi zaakceptować niniejszy regulamin serwisu.

  2. Informator e-mail (newsletter).
   1. Użytkownik może w ramach serwisu zapisać się na newsletter dostarczany przez Divante.

   2. Newsletter jest wysyłany via e-mail. Użytkownik musi potwierdzić zgodę na otrzymywanie wiadomości poprzez kliknięcie odnośnika przesłanego w wiadomości, weryfikującej poprawność adresu.

   3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w odpowiedni odnośnik znajdujący się w każdej wiadomości e-mail.

   4. Newsletter może zawierać informacje marketingowe Divante lub jej partnerów. Użytkownik zapisujący się na newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie takich materiałów drogą poczty elektronicznej.

§3. Zasady korzystania z serwisu przez użytkownika

 1. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Korzystanie z serwisu przez użytkownika jest bezpłatne. Użytkownik nie ponosi opłat na rzecz Divante za przeglądanie ofert i dokonanie ewentualnych zakupów u sprzedawców lub dystrybutorów w ich punktach handlowych zlokalizowanych w obiektach handlowych.

 3. Divante nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych użytkowników podawanych w formularzach udostępnionych na stronach serwisu.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje dostęp do  serwis, w tym za zawartość i formę zamieszczanych komentarzy, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

 6. Divante nie ponosi odpowiedzialności za  straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Divante.

 7. Divante zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

 8. Divante jest uprawniona do czasowej przerwy w dostępie do serwisu z przyczyn technicznych. Divante dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

§4. Rola Divante

 1. Divante nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 2. Divante w ramach portalu publikuje dane dostarczane przez sprzedawców, dystrybutorów, punkty i obiekty handlowe dotyczące ofert. Divante nie weryfikuje rzetelności i treści tych materiałów.

 3. Divante w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, czasy obowiązywania, dostępność towarów i/lub usług oraz informacje o ofertach i wysokości rabatów publikowanych w ramach serwisu.

§5. Zasady umieszczania komentarzy, ocen promocji oraz innych treści przez użytkowników w ramach serwisu

 1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego publikowania komentarzy w serwisie w celu wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy.

 2. Użytkownik serwisu publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Divante nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach serwisu.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu przekazów o charakterze reklamowym.

 5. Divante zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu. Użytkownik zamieszczając komentarz na stronie serwisu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Divante zamieszczonego przez niego komentarza jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia komentarza ze względu na naruszenie postanowień ustępu 3 i 4 niniejszego paragrafu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Divante wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego komentarza.

 6. Divante zastrzega sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom publikowania komentarzy w Serwisie Kizzu.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Dostawca usług jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez dostawcę usług w związku ze świadczeniem usług oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 3. Dostawca usług może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, ponadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Użytkownik zapisujący się do newslettera  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Divante w celach marketingowych.

 6. Dane osób zapisujących się na newsletter mogą być przekazywane przez Divante do partnerów serwisu. Divante i partnerzy serwisu mogą wykorzystywać te dane w celach marketingowych.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje na podstawie regulaminu powinny być zgłaszane niezwłocznie pisemnie na adres info@kizzu.pl. Reklamacje powinny zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej),

  2. przedmiot reklamacji,

  3. wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Divante w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

 4. Decyzja Divante w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 5. Divante nie przyjmuje reklamacji dotyczących w jakikolwiek sposób zakupionych towarów i/lub usług będących przedmiotem prezentowanych w serwisie ofert. Reklamacje takie powinny być składane bezpośrednio do sprzedającego, który jest stroną umowy kupna.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 2. Divante zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 3. W terminie 7 dni od dnia poinformowania użytkownika o zmianie regulaminu użytkownik może złożyć pisemnie na adres: info@divante.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści regulaminu. Takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika wiążącego Divante i użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w regulaminie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 5. Divante zastrzega, że w zakresie usług świadczonych przez Divante w ramach serwisu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, gdyż dotyczą one wyłącznie relacji pomiędzy kupującym, a sprzedającym.

 6. Divante ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji ofert zamieszczonych w serwisie.

 7. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki.

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu „Konkurs z Kizzu i City Sport”

 1. Uczestnik konkursu musi zainstalować aplikację Kizzu na swoim telefonie.
 2. Uczestnik konkursu poprzez dodanie komentarza do strony z konkursem publikuje na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook następujący wpis „Biorę udział w konkursie Kizzu i City Sport. Polub ten wpis i pomóż mi wygrać 300 zł na zakupy w City Sport.”
 3. Konkurs wygrywają dwie osoby, które zdobędą najwięcej polubień dla swojego wpisu.
 4. Nagroda to kod rabatowy do sklepu internetowego City Sport w kwocie 300 zł.
 5. Fundatorem nagród jest City Sport.
 6. Konkurs trwa od 20 grudnia 2013 roku do 13 stycznia 2014 roku do godziny 20:00.
Newsletter

Codziennie nowe oferty
z Twojego miasta
w Twojej skrzynce pocztowej